“Bread – plants”, V. Dirsh

Illustrations by N. Popov
Publisher “Molodyj bilshovyk”